Pārlekt uz galveno saturu

Tiešsaistes konference "Eiropas zaļais kurss Bioekonomikas attīstībai"

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) (iepriekš LLU) organizēja tiešsaistes konferenci "Eiropas zaļais kurss bioekonomikas attīstībai," kurā piedalījās zinātnieki, politikas veidotāji un ražotāji no visas Eiropas, diskutējot par iespējām, kādas sniedz Eiropas zaļais kurss un dalītos ar labās prakses piemēriem dažādos bioekonomikas sektoros, akcentējot lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas specifiku. Konferences laikā bija iespēja iepazīties gan ar Latvijas, gan citu valstu pieredzi.

Prezentācijas no konferences

Kristīne Sirmā "EU Green Deal for Latvia - opportunities and challenges for agricultural and forestry development in the future"

Ph.D. Biljana Kulisic "Statistical evidence suggestions for transition to sustainable and circular bioeconomy: case Latvia"

Prof. Dr. Ir. RPO (Rogier) Schulte "The Global Network of Lighthouse Farms – learning from future successes"

Prof. Dr. hab. oec. Maria Parlińska "Challenges for city agriculture related to the development strategy European Green Deal"

Prof. Habil. Dr. Grazina Juodeikiene "The Farm to Fork innovations in the food production chain within a sustainable and circular bio-economy"

Prof. Dr. Vilija Alekneviciene "Bioeconomy Development in Lithuania: Strategies, Policies and Cases for Sustainable Change"

Prof. Dr. oec. Irina Pilvere "Lauksaimniecības produktu piegāžu ķēžu pārstrukturēšana Covid-19 seku mazināšanai. Restructuring of local agricultural and food supply chains to mitigate the effects of Covid-19 pandemic"

Prof. Dr. sc. ing. Vitālijs Osadčuks "Mobilās robotizācijas attīstība lauksaimniecībā. Development of mobile robotisation in agriculture"

Prof. Dr. biol. Biruta Bankina, līdzautore: Prof. Dr. agr. Z. Gaile "Ilgtspējīga laukkopība kā zināšanās balstīta saimniekošana – izpratnes nozīme augu slimību ierobežošanā. Sustainable crop production as a knowledge-based farming: case study – plant diseases and their control"

Dr. agr. Diāna Ruska, līdzautori: Prof. Dr. agr. D. Jonkus, Prof. Dr. agr. D. Kairiša "Zināšanas - bioloģisko procesu analīzes un vadīšanas pamats ilgtspējīgai lopkopībai. Knowledge - the basis for the analysis and management of biological processes for sustainable animal production"

Liene Jansone, PTF doktorante "Inovācijas skābētu kāpostu sulas pārstrādē. Innovations in the processing of sauerkraut juice"

Dr. geogr. Pēteris Lakovskis, līdzautori: E. Benga, L. Aļeksējeva, M. Ušča "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības reģionālie aspekti. Spatial development of organic farming"

Asoc. prof., Dr. sc. ing. Aleksejs Zacepins "Informācijas tehnoloģiju lietojums precīzajā biškopībā. Application of information technologies in precision beekeeping"

Sandra Dane, pētniece "Dārzkopības institūta augsnes auglības pētījumu rezultāti 10 gadu periodā. Results of soil fertility research of the Horticultural Institute over a period of 10 years"

Dr. biol. Uldis Valainis "Bioloģiskās daudzveidības pētījumi kā viens no ilgtspējīgas Bioekonomikas stūrakmeņiem. Daugavpils Universitātes pētnieciskās iestrādes un perspektīvas. Biodiversity research as one of the cornerstones of a sustainable Bioeconomy. Daugavpils University research implementations and perspectives"

Silva Šēnhofa, zinātniskais asistents, līdzautori: B. Jansone, O., Miezīte, S. Luguza, P. Zeltiņš "Piemērota meža reproduktīvā materiāla izvēle adaptācijas kontekstā: iespējas un riski. Selection of well-adapted forest reproductive material: opportunities and risks"

Jānis Vuguls, zinātniskais asistents, līdzautori: E. Dubrovskis, I. Straupe, L. Sisenis, L. Liepa "Meža noturība – ekoloģiskais un finansiālais vērtējums: bērza un egles mistraudzes. Forest resilience – ecological and financial perspective: case studies of spruce-birch mixed stands"

 

Aktivitātes īstenotas projekta Nr.1.1.1.5/18/I/004 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana” ietvaros.  Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.

ERAF