Pārlekt uz galveno saturu

Kāpēc studēt LLU?

LLU ir viena no lielākajām universitātēm Latvijā, kas sagatavo izcilus, darba tirgū pieprasītus speciālistus 53 studiju programmās inženierzinātnēs, biozinātnēs un sociālajās zinātnēs. Universitāti ik gadu absolvē nepilns tūkstotis jauno absolventu, kas veido aptuveni 6% no visiem augstākās izglītības iestāžu absolventiem Latvijā. Viņi paši atzīst, ka iegūtā izglītība un studiju laika pieredze ir vieni no galvenajiem iemesliem veiksmīgai profesionālajai karjerai, kontaktiem un draudzībām uz visu mūžu. Kāpēc izvēlēties studijas LLU un Jelgavā? Piedāvāsim jums vairākas atbildes uz šo jautājumu.

Darba tirgū pieprasītu studiju programmu piedāvājums

AfišaLLU iegūstamā izglītība ir unikāla Latvijā un tās piedāvātās studiju programmas nav apgūstamas citās Latvijas universitātēs. Tikai Jelgavā ir pieejama augstākā izglītība veterinārmedicīnā, ainavu arhitektūrā, mežzinātnē, lauksaimniecībā, pārtikas tehnoloģijā, pārtikas kvalitātē un inovācijās, lauksaimniecības inženierzinātnē, kokapstrādē.

Turklāt inženierzinātņu un sociālo zinātņu programmās izveidoti tādi specializācijas virzieni un unikāli studiju kursi, kam nav analogu citās valsts augstskolās. Pat gadījumos, ja programmu nosaukumi šķiet līdzīgi, Jelgavā studiju saturs ir būtiski atšķirīgs un tajā vairāk uzmanības veltīts studējošo praktisko iemaņu un kompetenču attīstīšanai, tādēļ LLU absolventi ir ļoti pieprasīti.

To apliecina SIA “Dynamic University” 2019. gadā veiktais pētījums par darba tirgus pieprasījumu Latvijā, kas turpina pārkārtoties par labu speciālistiem ar augstāko izglītību. It īpaši jomās, kurās augstāko izglītību var iegūt LLU.

Būtiskākais speciālistu trūkums prognozēts inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā, dabaszinātnēs, matemātikā un IT, kā arī veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā. Lauksaimniecības nozarē vairāk nekā puse ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ar nozarei atbilstošu augstāko izglītību ir vecumā virs 50 gadiem, bet absolventu skaits šajā izglītības tematiskajā grupā nav pietiekams, lai nodrošinātu šīs nozares pilnvērtīgu paaudžu maiņu. Izteiktas darbaspēka novecošanās tendences vērojamas arī starp speciālistiem ar izglītību inženierzinātnēs, piemēram, 56% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ar augstāko izglītību pārtikas ražošanas tehnoloģijās ir pirmspensijas vecumā un vidējā termiņā pametīs darba tirgu. Jau šobrīd nepietiekams izglītota darbaspēka piedāvājums ir IT, inženierzinātnes, apstrādes rūpniecības, elektrotehnoloģijas, elektrotehnikas un būvniecības, kā arī citu tehnisko zinātņu jomās.

Starptautisks novērtējums un pieredzelogo

LLU ir starptautiski atzīta zinātņu universitāte, ko apliecina dalība dažādos augstākās izglītības iestāžu starptautiskajos reitingos – Times Higher Education, Multirank, QS World University rankings. Tajos universitāte tiek vērtēta, izmantojot daudzveidīgus kritērijus: studiju vide, mācībspēku kompetences, ārvalstu studentu īpatsvars, pētniecība, zinātnieku publikāciju citējamība, zināšanu pārnese, akadēmiskā reputācija u.c. Reitingos augstu novērtēta LLU īstenotā pētniecība un zināšanu pārnese, kas ierindota starp 1000 labākajām universitātēm pasaulē. Studiju laikā pētniecībā tiek iesaistīti arī studējošie, kas dod iespēju ne tikai saņemt zināšanas no mācībspēkiem, bet arī pašiem tās radīt.

Starptautisko vidi Jelgavā veido Erasmus+ mobilitātes programmas studenti un viesprofesori, kā arī pilna laika studenti no ārvalstīm. Lielākais ārvalstu studentu skaits ir Veterinārmedicīnas, Ekonomikas un sabiedrības attīstības, Pārtikas tehnoloģijas un Informācijas tehnoloģiju fakultātēs.

Savukārt Latvijas studentiem universitāte piedāvā Erasmus+ studijas 161 partneraugstskolā. Tā ir iespēja gan papildināt profesionālās zināšanas, gan uzlabot arī valodas un starpkultūru prasmes. Starptautisku pieredzi studējošie var iegūt arī izvēloties studijas angļu valodā vienā no LLU programmām, kas tiek īstenota sadarbībā ar Igauniju un Lietuvu – maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana”.

Stabila darba vieta pēc absolvēšanas*

AfišaLLU absolventi vienu vai divus gadus pēc studijām ir nodarbināti 91,2% gadījumos un bez darba ir tikai 3% absolvējušo. Šis ir trešais augstākais nodarbinātības rādītājs augstskolu konkurencē un atspoguļo visaugstāko nodarbinātības līmeni starp lielākajām Latvijas universitātēm.

Vislabāk darba tirgū klājas lauksaimniecības virziena absolventiem (lauksaimniecība, mežsaimniecība un veterinārmedicīna), kuri ir nodarbināti 91,9% gadījumu. Viņiem seko inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virziena absolventi, kuru nodarbinātības līmenis ir 90,5%, un dabaszinātņu, matemātikas un IT virziena absolventi, kuri nodarbināti 88% gadījumu. Salīdzinoši grūtāk iekļauties darba tirgū ir sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību virziena absolventiem, taču viņu nodarbinātības līmenis 85,4% arī uzskatāms par augstu un tikai nedaudz atpaliek no pārējiem virzieniem.

Iespēja strādāt augstākās kvalifikācijas profesijās*Afiša

Latvijā augstākā izglītība nodrošina darbu augstākās kvalifikācijas profesijās vidēji 80% gadījumu. Visbiežāk darbu šajās profesijās pēc absolvēšanas uzsāk dabaszinātņu, matemātikas un IT virziena absolventi, kas notiek 89,8% gadījumu.

Salīdzinoši retāk šāda tendence vērojama citu virzienu absolventu vidū – 78,5% inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virzienā, 77,1% lauksaimniecības virzienā un 76,9% sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību virzienā.

Kopumā 78% LLU absolventu ir nodarbināti augstākās kvalifikācijas profesijās gadu vai divus gadus pēc absolvēšanas. Daļai absolventu nepieciešams ilgāks laiks, lai uzkrātu pieredzi, turpinātu izglītības ieguvi un konkurētu par augstākās kvalifikācijas amata vietām uzņēmumos. Šāda specifika īpaši raksturīga bioekonomikas nozarēs, kur darba vietas iegūst vairākums LLU absolventu.

Iespēja iegūt augstus ienākumus*

AfišaAugstākā izglītība ir noteicošais kritērijs ne vien darba vietas ieguvei, bet arī augstākiem ienākumiem. Piemēram, vidējie absolventu ienākumi valstī 2019. gadā bijuši 16 774 EUR, kas ir aptuveni par 30 % augstāki kā vidējā alga valstī 2019. gadā. Turklāt atšķirības vērojamas starp ienākumiem pēc pirmā absolvēšanas gada un pēc otrā gada: vidējie ienākumi 2017. gada absolventiem gadu pēc absolvēšanas bija par aptuveni 22 % augstāki nekā 2018. gada vidējā alga valstī, savukārt šai grupai ienākumi 2019. gadā bija ievērojami pieauguši - līdz 37% augstāki nekā vidējā alga valstī.

Sadalījumā pa tematiskajām grupām redzams, ka visaugstākie ienākumi Latvijā ir lauksaimniecības virziena absolventiem, kuri pārstāv lauksaimniecību, mežsaimniecību un veterinārmedicīnu un kuriem vienīgajiem izglītības ieguve iespējama tikai Jelgavā.  Viņiem seko dabaszinātņu, matemātikas un IT virziena un sociālo zinātņu un komerczinību absolventi. Augstus ienākumus sev nodrošina arī inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības virziena absolventi. Visi minētie absolventi Latvijā nopelna būtiski vairāk, nekā ir vidējā alga valstī.

Jāakcentē, ka visos virzienos, kas nodrošina augstus ienākumus, LLU piedāvā studiju programmas dažādos augstākās izglītības līmeņos. Sadarbībā ar darba devēju organizācijām un ārvalstu ekspertiem tās būtiski pilnveidotas, lai studētgribētājiem nodrošinātu vislabākās kvalitātes izglītību un stiprinātu viņu pozīcijas darba tirgū.

Pētniecības prasmju attīstīšanaAfiša

LLU kā zinātnes universitāte rūpējas, lai pētnieka prasmes attīstītu arī studentiem jau no pirmā studiju gada, līdz ar to būtisku daļu no studiju procesa veido studentu pētnieciskie darbi, dalība zinātniskajās konferencēs, darbs pētījumam nepieciešamo datu vākšanā un eksperimentēšana laboratorijās. Tādēļ it īpaši biozinātņu un inžerniezinātņu studiju programmu vajadzībām ir izveidotas mācību laboratorijas. Turklāt LLU mazo studentu grupu dēļ mācībspēki spēj veltīt laiku katram studentam un kļūt par viņu padomdevēju, sperot pirmos soļus pētniecībā. Iespējams, "lielā zinātne” sākumā studentam vēl ir ļoti tāla, bet pētniecības "izmēģinājums” ļauj saprast, cik daudz jaunu zināšanu var atrast paši.  

Zinātne ir noderīga dažādās dzīves situācijās, taču visvairāk tā "audzina” pašu cilvēku un attīsta viņa domāšanu. Absolvējot augstskolu, par zinātniekiem kļūst tikai aptuveni 1% no visiem studentiem, taču, kas vienreiz iemācījies pētīt, nekad neuzticēsies virspusējai informācijai un vienmēr centīsies atrast patiesību jebkurā darba vidē.

Studentu galvaspilsēta Jelgava

AfišaStudiju laiks nav tikai studijas un pieredzes gūšana pētniecībā. LLU studiju un īpaši ārpusstudiju laiks piešķir studentu dzīvei īpašu garšu. Dzīve studentu viesnīcās, kultūras pasākumi, sportiskās aktivitātes un Jelgava rada pievienoto vērtību studijām. Daudzi absolventi to novērtē vēl daudzus gadus pēc studiju beigām.

LLU mērķtiecīgi ir saglabājusi studentu koru, deju kolektīvu un teātra tradīcijas, kas palīdz studējošajiem attīstīt savu publisko tēlu un izkopt prasmi iedvesmot citus, motivēt tos un pārliecināt. Turklāt ne tikai izklaidēšanās, bet arī izglītošanās nolūkos – attīstot prasmi uzstāties, izskatīties cēli, nostādīt balsi un būt elastīgam, iejūtoties dažādās lomās. Mūsdienās bieži vien tiek runāts, ka ir daži cilvēki, kuriem piemīt harizma un prasme iedvesmot citus un ka tieši šādi cilvēki valda pār pasauli. Šādu cilvēku "veiksmes” atslēga meklējama sociālajās aktivitātēs, ko piedāvā universitāte.

Paralēli no pirmās studiju dienas ikvienam studentam ir iespēja startēt universitātes dažādo sporta veidu izlasēs. Kopumā ir pārstāvēti aptuveni 20 sporta veidi, no kuriem elitārākais ir jātnieku sports. Sporta aktivitātes mūsu studentiem ir bezmaksas un dod to, ko nespēj neviena lekcija – labu veselību, prasmi pārvarēt sevi un sasniegt mērķi, prasmi uzvarēt un arī zaudēt, disciplīnu un fizisko izturību.

Iespējas dažādām pašizpausmēm un izklaidei piedāvā arī studentu korporācijas un Jelgavas pilsēta, kurā kultūras dzīve neapstājas visa gada garumā un kurā vienmēr iesaistās LLU studenti. Savukārt vēstures cienītāji novērtē iespēju studēt Baltijas valstīs lielākajā baroka laika celtnē – Jelgavas pilī.

Ērta un izdevīga sadzīve studiju laikāAfiša

LLU saviem studentiem spēj nodrošināt ērtus un ekonomiski izdevīgus dzīves apstākļus studiju laikā. Būtiski pilnveidotas studentu viesnīcas, kurās vietu var iegūt ikviens universitātē studējošais – gan tie, kuri dzīvo netālu, gan tie, kuri ieradušies no citām valstīm. Katrs var izvēlēties savām finansiālajām iespējām piemērotāko istabiņu, jo atšķiras to komforta līmeņi. Īres maksa mēnesī LLU dienesta jeb studentu viesnīcās ir no EUR 50. Tajās pieejams Wi-fi, labiekārtotas virtuves ēst gatavošanai, veļas mazgāšanas pakalpojums un citi apstākļi, lai studentiem būtu ērta dzīvošana.

Turklāt visi universitātes objekti ir sasniedzami ar kājām vai velosipēdu un studentiem, studējot un dzīvojot Jelgavā, nav nepieciešams tērēt papildus līdzekļus transportam.

Viegli sasniedzamā attālumā Jelgavā pieejami lielveikali un mazāki pārtikas veikali, kā arī dažādas ēdināšanas vietas, autoosta un dzelzceļa stacija. Tā kā Jelgava atrodas tikai 40 km attālumā no Rīgas, starp abām pilsētām tiek nodrošināta regulāra sabiedriskā transporta satiksme.

*2017. un 2018. gada Latvijas augstskolu un koledžu absolventu dati par darba gaitām, ko 2021. gadā publiskojusi Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

 

 UZŅEMŠANA STUDIJĀS