Pārlekt uz galveno saturu

Uzņemšana

  Pamatstudijas   Maģistra studijas   Doktora studijas

Svarīgi datumi uzņemšanai pamatstudijās

Reflektanu vienotā pieteikšanās pamatstudijām 2020./2021. studiju gadam:

 • elektroniski - no 13. jūlija līdz 3. augustam, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas;
 • klātienē - no 27. jūlija līdz 3. augustam, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Pamatstudijas

Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • atestāts/diploms;
 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);
 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.*

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

Detalizēta informācija par uzņemšanu pamatstudijās pieejama šeit. 


 

Svarīgi datumi uzņemšanai maģistra studijās

Reflektanu pieteikšanās 2020./2021. studiju gadam:

 • elektroniski - tikai LLU absolventi no 27. jūlija līdz 3. augustam, izmantojot LLU Informācijas sistēmu (LLU IS), aizpildot attiecīgo anketu;
 • klātienē - no 27. jūlija līdz 3. augustam, ierodoties augstskolas uzņemšanas kontaktpunktā (Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava).

Reflektanu pieteikšanās 2020./2021. studiju gadam, tikai studiju programmai "Uzturzinātne":

 • klātienē - no 30. jūnija līdz 10. jūlijam, ierodoties augstskolas uzņemšanas kontaktpunktā, darba dienās no plkst. 9:00-16:00 (178. kabinets, Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava).

Maģistra studijas

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

* Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Detalizēta informācija par uzņemšanu augstākā līmeņa studijās pieejama šeit. 


Svarīgi datumi uzņemšanai doktora studijās

2020./2021. studiju gada pretendentu dokumentu pieņemšana valsts budžeta finansētās doktora studiju vietās paredzēta no 2020. gada 17. līdz 28. augustam. Uz fizisko vai juridisko personu finansētajām studiju vietām uzņemšana notiek visu studiju gadu, līdz mēneša 15. datumam.

LLU īsteno 11 akreditētas doktora studiju programmas dažādās zinātņu nozarēs: “Agrārā un reģionālā ekonomika”, “Ainavu arhitektūra”, “Būvzinātne”, “Informācijas tehnoloģijas”, “Koksnes materiāli un tehnoloģijas”, “Lauksaimniecība”, “Lauksaimniecības inženierzinātne”, “Mežzinātne”, “Pārtikas zinātne”, “Veterinārmedicīna” un “Vides inženierija”.

Pretendentu dokumentu pieņemšana uz valsts finansētajām studiju vietām minētajās programmās notiks no 17. līdz 28. augustam Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180.telpā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, līgumu slēgšana - 31. augustā.