Pārlekt uz galveno saturu

Uzņemšana Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU)

  Pamatstudijas   Maģistra studijas   Doktora studijas

 

PAMATSTUDIJAS

Reflektantu vienotā pieteikšanās pamastudijām 2022./2023. studiju gadam:

 • elektroniski, pašam apstiprinot pieteikumu – no 05. jūlija līdz 18. jūlijam līdz plkst. 16:00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas;
 • elektroniski, pašam neapstiprinot pieteikumu – no 05. jūlija līdz 18. jūlijam līdz plkst. 16:00, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/studijas. Izveidotais pieteikums jāapstiprina klātienē vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem;
 • klātienē – ar 12. jūliju līdz 18. jūlijam no plkst. 09:00 - 18:00, ierodoties vienā no vienotajā sistēmā iesaistīto augstskolu uzņemšanas kontaktpunktiem.

Lai pieteiktos studijām pilna un nepilna laika pamatstudijās, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • atestāts/diploms;
 • atestāta/diploma pielikums (sekmju izraksts);
 • CE sertifikāti. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr. 543;
 • dokumenti, kas ļauj pretendēt uz uzņemšanu ārpus konkursa.*

Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 • vidējo izglītību apliecinošie dokumenti ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu, kurā jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • Akadēmiskā Informācijas centra  izziņa par iegūtās izglītības atzīšanu Latvijā. Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • pēc Uzņemšanas komisijas pieprasījuma kopā ar dokumentiem jāiesniedz notariāli apstiprināts zvērināta tulka tulkojums latviešu valodā.

Detalizēta informācija par uzņemšanu pamatstudijās pieejama šeit. 


 
MAĢISTRA STUDIJAS
 

Reflektantu pieteikšanās studijām 2022./2023. studiju gadam:

 • elektroniski – tikai LBTU absolventi no 12. jūlija līdz 18. jūlijam izmantojot LBTU Informācijas sistēmu (LBTU IS), aizpildot pieteikuma anketu;
 • klātienē – ar 12. jūliju līdz 18. jūlijam no plkst. 09:00 - 18:00, ierodoties augstskolas uzņemšanas kontaktpunktā (Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava).

Dokumenti, kuri nepieciešami, piesakoties studijām

Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • augstskolas diploms un diploma pielikums vai sekmju izraksts;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • legalizēts augststākās izglītības dokuments* un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants;
 • augstākās izglītības dokumenta pielikums - atzīmju izraksts ar pievienotu atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju skalu un katras atzīmes vērtējumu;
 • ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments.

* Nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu vai latviešu valodā.

Detalizēta informācija par uzņemšanu augstākā līmeņa studijās pieejama šeit. 


DOKTORA STUDIJAS

2022./2023. studiju gada pretendentu dokumentu pieņemšana valsts budžeta finansētās doktora studiju vietās paredzēta no 2022. gada 15. līdz 30. augustam. Uz fizisko vai juridisko personu finansētajām studiju vietām uzņemšana notiek visu studiju gadu, līdz mēneša 15. datumam.

LBTU īsteno 11 akreditētas doktora studiju programmas dažādās zinātņu nozarēs:

Pretendentu dokumentu pieņemšana uz valsts finansētajām studiju vietām minētajās studiju programmās notiks no 15. līdz 30. augustam Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180. telpā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 vai arī nepieciešamos dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, var iesūtīt e-pastā: jelena.ruba@lbtu.lvSavukārt līgumu slēgšana norisināsies 2. septembrī (Jelgavas pilī, Studiju centrā, 180. telpā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00).